RolloPlusz Kft.

Rolloplusz_logo

Általános Szerződési Feltételek  

Nyílászáró beépítési és árnyékolástechnikai feladatok megrendelés esetén 

ROLLOPLUSZ KFT. 

Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, úgy a RolloPlusz Kft. /mint eladó/ és a Megrendelő /mint vevő/ között a szerződés az alábbi feltételekkel jön létre: 

A RolloPlusz Kft. nyílászárók és árnyékolástechnikai termékek forgalmazására és beépítésére szakosodott vállalkozás, mely az értékesített termekéit beszállító partnereitől /továbbiakban gyártó/ szerzi be. A megrendelési/gyártási folyamat szabályozása, a termékekre vonatkozó szállítási feltételek, határidők a gyártói lehetőségek figyelembevételével kerülnek a vevői ajánlatban meghatározásra.

 

1.) MEGRENDELÉS, SZERZŐDÉS

 

1.1 A vevő kérésére az eladó által készített árajánlat tartalmazza az ajánlatban szereplő termékek műszaki paramétereit terv szerinti méretekkel (beépítési lapon), egységárát, a várható szállítási határidőt, a fizetés feltételeit és az ajánlati kötöttség időtartamát. 

1.2 Az ajánlat érvényességi időszakán belül az eladó árajánlatának módosítás nélkül történő írásos visszaigazolása és az előleg befizetése után eladó árajánlata automatikusan szerződéssé és jogkötelességgé válik. 

1.3 A szerződés utólagos módosítására csak írásban, közös megegyezéssel a gyártásba adás előtt van lehetőség, ebben az esetben a Gyártó a szerződésben foglalt határidőt csak abban az esetben tudja tartani, amennyiben a kért módosítás hoz szükséges alapanyag a gyártónak a rendelkezésére áll. Ellenkező esetben a gyártó a vállalt határidő egyoldalú megváltoztatásának jogát fenntartja. A megrendelés – gyártásba adását megelőzően és követően – módosításának többletköltségét a Gyártó a Megrendelőre áthárítja. A szerződés módosításának tényét új szerződésben rögzítik felek. 

Ha a szerződéskötés utáni helyszíni felmérés eredményeképpen szerződésmódosítás szükséges, amiben felek nem tudnak megegyezni, az eladónál felmerült költségek /felmérési és esetleges le nem mondható alapanyag rendelési költségek/ levonása után az előleg visszajár, a szerződés megszűnik. 
A vevő által kezdeményezett szerződés módosítás vagy felbontás esetén az addig felmerült költségeket a vevőnek meg kell terítenie.

 

2.) TERMÉKÁRAK

 

2.1 Az ajánlatban megadott termék egységárak mindenkor a megadott tételes árajánlat szerint érvényes gyártó telephelyi termelői árak. 

2.2 Eladó árajánlata tartalmazza: 

 • Megrendelt termékek, termékek gyártását és beépítését, valamint kiszállási díját Szegeden belül ingyenesen, egyéb esetben 150 Ft+ÁFA/km költség ellenében vállalja a Megrendelő által megjelölt címre (redőnyök esetén a gurtniautomatát, a szükséges szerelési anyagokat, motorizálás esetén a végleges beállítást pl: végállások, szél, fényérzékelők, távirányító programozás) 

 

2.3. Eladó ajánlata nem tartalmazza – amennyiben az a megrendelésben külön nem szerepel: 

 • Bontásos munkánál: Régi termékek kibontását 
 • Utólagos kőművesmunkát, ill. villanyszerelési munkákat 
 • Kibontott termékek elszállítását 

 3.) FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLÁZÁS

 

3.1 Megrendelő a szerződéskötéskor a szerződésben szereplő összeg 50 százalékát előlegként készpénzben, bankkártyával vagy átutalással, a fennmaradó összeg 25 százalékát a gyártás készre jelentésekor – még a beépítést megelőzően – majd beépítést követően a maradék 25 százalékot az irodában (6724 Szeged, Fonógyári út 9. Tel:+36-30/849-6443) készpénzben, bankkártyával vagy átutalással köteles kiegyenlíteni.  
Amennyiben ügyfél telephelyi átvétellel szerződött, úgy a gyártás készre jelentésekor a fennmaradó 50 százalékot készpénzben, bankkártyával vagy átutalással köteles kiegyenlíteni.  

 

A Ptk . 6:48§-a alapján köteles az ügyfél késedelmi kamat fizetésére: 

6:48. § [Késedelmi kamat] 

 1. Pénztartozás esetén a kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamattal, ennek hiányában a pénzpiaci kamattal – megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, akkor is, ha a pénztartozás egyébként kamatmentes volt. 

 

3.2. Amennyiben megrendelő a termék gyártásának készre jelentésétől számított 15 napon belül nem fizeti meg az ÁSZF 2.2. pont szerinti szállítási díjat, vagy a termék elviteléről 15 napon belül maga nem gondoskodik, úgy a 16. naptól kezdődően 1€/ szerkezet m2 / nap összegű tárolási díj fizetésére köteles. A tárolási díj összege a végszámla kiállításával egyidejűleg kerül felszámításra.  

 

4.) MŰSZAKI TARTALOM, FELMÉRÉS

 

4.1 Amennyiben helyszíni felmérés szükséges a pontos gyártási műszaki paraméterek meghatározásához, eladó 5 munkanapon belül a helyszíni felmérést elvégzi. Amennyiben vevő hibájából vagy érdekkörében ez nem lehetséges, úgy eladó új szállítási határidőt állapíthat meg. Amennyiben a helyszíni felmérés eredményeképpen a műszaki tartalom változása árváltozással jár, a szerződés módosítása szükséges. 

4.2 A termékek gyártási paramétereit, pontos műszaki tartalmát eladó saját hatáskörben a szakma szabályai és vevő megfogalmazott igényei alapján határozza meg, melyet vevő a megrendelés bármely szakaszában jogosult megtekinteni, észrevételezni. 
Amennyiben az így meghatározott gyártási méretek és műszaki tartalom a szakma szabályainak megfelel, a gyártási folyamat elindításától a termékek műszaki tartalma a vevő általi reklamáció alapját nem kepézheti. 

4.3. Amennyiben szerződéskötés és gyártás a Megrendelő által megadott méret és műszaki tartalom alapján történik és a beépítést a gyártó végzi, a beépítés során keletkezett extra költségeket az Eladó felszámolja a Vevőnek (többszöri kiszállás, mérethibából adódó bontási munkálatok). 

 

5.) GYÁRTÁSI HATÁRIDŐ

 

5.1 A gyártást az eladó csak az 1.2-es pont megvalósulása esetén kezdi meg. 

5.2 Eladó ajánlatában szereplő várható szállítási határidő csúszása esetén vevő a szállítási csúszás miatt semmilyen költségtérítésre, kötbérre nem tarthat igényt. Természetesen eladó minden tőle elvárhatót megtesz az általa vállalt határidőre való teljesítés érdekében. 

5.3 Szállítási késedelmet, vagy lehetetlenülést okozó vis major helyzetben az eladó akadályközléssel él, ez esetben a felek jogosultak új szerződési feltételekben való megállapodást kezdeményezni. 

5.4. A vállalt határidő az alapanyagok beérkezésének függvényében változhat. Szerződéskötéstől számított 4-6 hét. 

 

6.) SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS

 

6.1 A szállítási költségek a 2.2. pont szerint alakulnak a beépítés helyszínétől függően. 

6.2 A termékek elkészültéről az eladó értesíti a vevőt. Amennyiben úgy állapodnak meg a Felek, a kész szerkezetek fogadásáról ill. elszállításáról a vevőnek 15 napon belül gondoskodnia kell, egyébként a raktározás költségeit köteles viselni. 

Alapesetben, eltérő megállapodás hiányában a szállítást az Eladó végzi. 

6.3 A raktározás költsége függ a szerkezetek mennyiségétől, a raktározás időtartamától, a raktározás helyszínétől /gyártói-eladói lehetőségek/.  

6.4 Ha a vevő maga intézi a termékek szállítását, a termékek átadása az eladó /vagy a gyártó/ telephelyén történik.  

 

7.) NYÍLÁSZÁRÓK, ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI TERMÉKEK SZERELÉSE

 

7.1 Az eladó vállalja a leszállított termékek szakszerű beépítését, a meglévő szerkezetek bontását, ill. bizonyos járulékos- és helyreállítási munkákat, amennyiben vevő megrendeli. Minden esetben egyedi kalkuláció és megrendelés szükséges. 

7.2 Amennyiben a kivitelezés több ütemben történik, eladó jogosult az elvégzett munka aranyában, ütemenként számlázni. 

7.3 Vevő az általa vagy képviselője által átvett és/vagy használatba vett szerelési munka vagy munkarész kifizetését nem tagadhatja meg, természetesen garanciális jogai érvényesítése mellett. 

7.4 Az eladó a gyártó termékeire garanciát vállal a 2021. januártól érvényes szabályozás szerint, szakszerű beépítés és rendeltetésszerű használat mellett, amennyiben vevő a karbantartási kötelezettségeit teljesíti. Eladó a beszállítók minőségi normáit tudja garantálni. 

 

8.) NYÍLÁSZÁRÓ-, REDŐNY ÉS ZSALUZIA MOZGATÓ MOTOROK

 

8.1 Eladó a beépítéskor külső áramforrásról a motorokat minden esetben lepróbálja és beállítja. A mozgató motorok bármilyen vevő által vezérelt rendszerbe történő bekötését minden esetben eladóval egyeztetni kell. 

8.2 A szakszerűtlen vagy rossz bekötés hibás működést eredményezhet, a motor tönkremenetelét okozhatja, amely a garancia elvesztésével jár. 

8.3 Eladó minden műszaki, elektronikai eszköz karbantartási és használati utasításaival kapcsolatos dokumentáció az alábbi webhelyen elérhet: www.rolloplusz.hu/karbantartas_hasznalati_utasitas 

A típus dokumentációiban leírt használati utasítások elmulasztása a garancia elvesztésével jár! 

 

9.) TULAJDONVISZONYOK

 

9.1 A vételár teljes kiegyenlítéséig az eladó a gyártott termékekre tulajdonjogát fenntartja. 

9.2 Amennyiben a vevő a számlák fizetési határidejének lejárta után 15 nappal sem fizeti ki a számlák összegét, úgy eladó jogosult a megrendelt termék visszaszállítására, szükség esetén a szerkezetek kibontását is beleértve. Eladó jogosult ennek kapcsán felmerülő összes költségeinek Vevő felé történő továbbhárítására.

 

10.) JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

 

10.1 Az eladó törvény szerinti sávos jótállást és 12 hónap szavatosságot vállal a hatályos jogszabályok szerint, szakszerű és rendeltetésszerű használat mellett. 

10.2 Az eladó által forgalmazott termékek jótállási/ szavatossági feltételeit eladó a szerződés aláírása előtt a vevő rendelkezésére bocsájtja, annak megismerését a szerződésen a vevő aláírásával nyugtázza. 

10.3 A jótállás nem vonatkozik az átadás utáni külső sérülésekre, üvegkarcokra,  üvegrepedésekre. 

10.4 Nem az eladó́ által végzett szakszerűtlen beépítés és karbantartás, javítás, beavatkozás esetén az eladó́ mentesül a szavatosság alól. 

 

11.) REKLAMÁCIÓ

 

11.1 Az eladó az áru – vevő vagy megbízottja részére történő- átadását követően mennyiségi reklamációt nem fogad el. 

11.2 A minőségi kifogásokat a vevő minden esetben írásban köteles közölni /rendelésszámra vagy számlára történő̋ hivatkozással/. A reklamáció́ kivizsgálására az eladó́ szakembert küld, aki megvizsgálja a hibát. Amennyiben a reklamáció́ nem jogos, a felmerülő költségek a vevőt terhelik. 

11.3 A hiba kijavításáig /amennyiben a hiba jellege ezt indokolja/ a termék nem használható. Ha a termék további használata során nagyobb kár keletkezik, a többlet költségek vevőt terhelik.

11.4. Eladó egyéb javítási munkát kizárólag a mindkét fél által elfogadott árajánlat, azaz megrendelés után végez el.

 

12.) ADATKEZELÉS

 

12.1 Eladó a hatályos magyar és európai uniós jogszabályok szerint elkészített adatkezelési szabályzatában rögzíti az ügyfelek adatainak kezelésénél alkalmazott elveket és gyakorlatot, illetve az adatkezelési politikát. Az adatkezelési szabályzat ügyfeleket érintő része nyilvános, bárki által megismerhető. 

12.2 Eladó az Ügyfelek (Vevők) adatait kizárólag az ajánlatkérés/ megrendelés teljesítéséhez /beleértve ennek minden jogszabályi következményét/ szükséges mértékben és ideig kezeli. Aki az adatvédelmi szabályzat szerinti személyes adatait kapcsolatfelvételi célból megadta, ezzel kifejezetten hozzájárult, hogy a közölt személyes adatai a szerződés teljesítése érdekében felhasználásra kerüljenek. 

12.3. A megrendelésben szereplő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzat az alábbi linken érhető el: www.rolloplusz.hu/adatkezeles

 

13.) PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

 • Telefon: +36 30 849 6443 
 • E-mail: iroda@rolloplusz.hu 

 

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. 

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. 

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 1. a fogyasztó neve, lakcíme, 
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, 
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, 
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, 
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása, 
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, 
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. 

 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. 

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára: 

 

FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS 
 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/ 

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS 
 

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. 

 

BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI ELJÁRÁS 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Fogyasztó az Eladóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Eladó a fogyasztói panaszt elutasítja, úgy Fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”). 

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása. 

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza. 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. 

 

A kérelemnek tartalmaznia kell 

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, 
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését, 
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, 
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését 
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor, 
 7. a testület döntésére irányuló indítványt, 
 8. a fogyasztó aláírását. 

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. 

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu 

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: 
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 

 

AZ EGYES TERÜLETILEG ILLETÉKES BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGEI: 
 

Baranya Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 
Telefonszám: 06-72-507-154 
Fax: 06-72-507-152 
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523 
Fax: 06-76-501-538 
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu 
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu 

Békés Megyei Békéltető Testület 
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 
Telefonszám: 06-66-324-976 
Fax: 06-66-324-976 
E-mail: eva.toth@bmkik.hu 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870 
Fax: 06-46-501-099 
E-mail: bekeltetes@bokik.hu 

Budapesti Békéltető Testület 
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 
Telefonszám: 06-1-488-2131 
Fax: 06-1-488-2186 
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Csongrád Megyei Békéltető Testület 
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 
Telefonszám: 06-62-554-250/118 
Fax: 06-62-426-149 
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

Fejér Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 
Telefonszám:06-22-510-310 
Fax: 06-22-510-312 
E-mail: fmkik@fmkik.hu 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 
Telefonszám: 06-96-520-217 
Fax: 06-96-520-218 
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. 
Telefonszám: 06-52-500-710 
Fax: 06-52-500-720 
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu 

Heves Megyei Békéltető Testület 
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. 
Telefonszám: 06-36-429-612 
Fax: 06-36-323-615 
E-mail: hkik@hkik.hu 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. 
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570 
Fax: 06-56-510-628 
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 
Telefonszám: 06-34-513-027 
Fax: 06-34-316-259 
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu 

Nógrád Megyei Békéltető Testület 
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. 
Telefonszám: 06-32-520-860 
Fax: 06-32-520-862 
E-mail: nkik@nkik.hu 

Pest Megyei Békéltető Testület 
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV. em. 2. ajtó 
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 
Telefonszám: 06-1-269-0703 
Fax: 06-1-474-7921 
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu 

Somogy Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6. 
Telefonszám: 06-82-501-026 
Fax: 06-82-501-046 
E-mail: skik@skik.hu 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 
Telefonszám: 06-42-311-544 
Fax: 06-42-311-750 
E-mail: bekelteto@szabkam.hu 

Tolna Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet 
Telefonszám: 06-74-411-661 
Fax: 06-74-411-456 
E-mail: kamara@tmkik.hu 

Vas Megyei Békéltető Testület 
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 
Telefonszám: 06-94-312-356 
Fax: 06-94-316-936 
E-mail: vmkik@vmkik.hu 

Veszprém Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116. 
Telefonszám: 06-88-429-008 
Fax: 06-88-412-150 
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu 

Zala Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. 
Telefonszám: 06-92-550-513 
Fax: 06-92-550-525 
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu 

 

14.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

14.1 Felek jelen szerződésből eredő bármely vita elbírálása érdekében kikötik perértéktől függően a Szegedi Járásbíróság vagy Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

14.2. 1. A Vevő és az Eladó tudomásul veszi, hogy minden, a Felekre, üzleti partnereikre, tevékenységükre vonatkozó műszaki, kereskedelmi, üzletviteli és egyéb ismeret, tapasztalat, információ, know-how, dokumentum, adat és rajz – függetlenül attól, hogy azokat a Felek a Szerződés megkötése vagy teljesítése során kapták, illetőleg jutottak hozzá -, amely Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben jut a másik fél tudomására üzleti titoknak tekintendő, és a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hozható nyilvánosságra vagy harmadik személy tudomására, azokat a Felek kötelesek bizalmasan kezelni. Ezen rendelkezés értelemszerűen nem vonatkozik azon információkra, amelyek felfedését, nyilvánosságra hozatalát jogszabály írja elő.  

Vevő nem jogosult a megvalósult beépítéssel kapcsolatban kép, -mozgókép-, hangfelvétel és semmilyen egyéb dokumentum készítésére és közzétételére. Amennyiben Vevő ezen kötelezettségét megszegi, úgy 20.000 euronak megfelelő összeg megfizetésére köteles.

14.3.  A Felek a Szerződés megszűnését követően sem használhatják fel az üzleti titkokat, és a Szerződés megszűnését követően is kötelesek időbeli korlát nélkül az üzleti titok védelméről gondoskodni.  

14.4. Tájékoztatjuk Megrendelőt, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§-ban foglaltak szerint élhet az elállási jogával azzal, hogy amennyiben a korábban megrendelt termék gyártása megkezdődött, úgy Megrendelő köteles megtéríteni a Gyártó ezzel kapcsolatban felmerült költségét. 

Gyártó nem vonható felelősségre az olyan késedelem miatt, amelynek oka az ellenőrzési körén kívül eső, külső körülmény miatt merült fel. 

14.5. A fentiekben nem említett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései az irányadók. 

 

ÁSZF online elérhetősége: www.rolloplusz.hu/aszf